معرفی دانشنامه روش های پژوهش کیفی

نویسنده

چکیده

 روش های پژوهش کیفی یا رویکرد کیفی در پژوهش مجموعه ای روش های معمولاً استقرایی و غیرکمی برای شناخت عمیق تر مفاهیم گوناگون اجتماعی و فرهنگی است. 

موضوعات


CAPTCHA Image