معرفی دانشنامه دانش گستر

نویسنده

چکیده

برای اولین بار در ایـران بزرگـترین و کاملتریـن دایرة المعارف عمومی به زبان فارسی در 18 جـلــد و 15200 صفـحـه67000 مـدخل و 20000 تـصویر دانشنـامه ای در تـراز معتبــرترین دانشنــامه هـای جهـان با همکاری 300 تـن از مولفـان و مترجمـان ایـران قطـع وزیـری بـا جلـد زرکـوب منتشرشـد.

موضوعات


CAPTCHA Image