مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در تعامل با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

نویسنده

چکیده

انجمن های علمـی بعنـوان یـک تـشکل علمـی در ساختار دانشگاهها فعالیت های آموزشـی و پژوهـشی قابــل قبولــی در سراســر دنیــا ارائــه مــی کننــد، دانشگاههای ایران نیز از این قاعـده مـستثنی نبـوده اســت. انجمــن کتابــداری واطــلاع رســانی شــاخه خراسان بعنوان اولین شاخه اسـتانی پـس از شـکل گیری مجدد انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران در سال 80 و پس از سـالها وقفـه شـروع بـه فعالیـت مجدد کرد. 

موضوعات


CAPTCHA Image