معرفی چند منبع برای جستجوی طرح های گرافیگی

نویسنده

چکیده

در موارد بسیاری ترسیم نمودارهای گرافیکی در مقاله یا در ارائه مطلب ضروری می شود. با توجه به این که طراحی مناسب گرافیک به درک مطلـب کمـک زیادی میکند در این مقاله به معرّفی 5 منبع آنلایـن و رایگــان در زمینــه ترســیم گرافیک هــای متنــوع می پردازیم.

موضوعات


CAPTCHA Image