معرفی دانشنامه شیمی صنعتی اولمن

نویسنده

چکیده

دانشنامه شیمی صـنعتی اولمـن (ULLMANN ) دارای شـهرت جهـانی اسـت. ایـن مجموعــه بـرای شیمی دانان به عنوان یک منبع اطلاعات قابـل اعتمـاد، معتبر و ارزشمند است. حدود صد سال از چاپ اول آن می گذرد. جدیدترین ویرایش اولمن (هفتـم،2011 ) در 40 مجلد انتشار و در دسترس قـرار دارد.

موضوعات


CAPTCHA Image