تجمیع کتابخانه های دانشگاه و چالش های فنی آن

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر با توجه به محدودیت منابع مالـی در سازمانها و به تبع آن در کتابخانه ها، صرفه جویی در هزینه ها و بـالابـردن
بهره وری از منابع موجود مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . در این راستا یکی از راهکـارهـای عملی در کتابخانه های دانشگاهی تمرکز خدمات آنها بوده است. خدمات فنی به عنوان یکی از خدمات کتابخانه هـا به طور متداول و در اکثر کتابخانه های جهان و از جمله دانشگاه فردوسی مشهد به صورت متمرکز انجـام مـی گیرد.

موضوعات


CAPTCHA Image