نحوه انتقال منابع در طرح تجمیع

نویسنده

چکیده

در ارتباط با انتقال منابع ابتدا کلیه منابـع مـرکـز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بستـه بـنـدی و بـه همراه تجهیزات به ساختمان جدید منتقل شد. سـپـس جهت آماده سازی و انتقال واحدها نیروی خـدمـاتـی تأمین و در اختیار آنان قرار گرفت.

موضوعات


CAPTCHA Image