Microsoft Academic Search چیست؟

نویسنده

چکیده

Microsoft Academic Search یـا MAS
موتور جستجوی رایگان دانشگاهی است که توسط شـرکت مایکروسافت توسعه یافته است. این سایت به منزله یک بـستر بـرای کـاوش داده هـا، اعتبار بخشیدن، ابهام زدایی، به تصویر کـشیدن داده هـا و غیره بکار می رود. دامنه MAS در بسیاری از زمینه هـای خاص هنوز بسیار محدود است.

موضوعات


CAPTCHA Image