کتابداران و خلاقیت

نویسنده

چکیده

در هــر ســازمانی، نــیروی انــسانی به عنــوان سـرمایه ای بـا ارزش بـرای آن سـازمان محـسوب می شود. در کتابخانـه هـا نـیز کتابـداران بـه عنـوان سرمایه انسانی، نقش اصلی را در ارائـه خـدمات بـه مراجعان ایفا می کنند. کتابداران خدمتی ارائه می کننـد که نیازهای تمام اعضای جامعه ای را که این خدمـت برای آنان ایجاد شده است، بـرآورده کنـد.

موضوعات


CAPTCHA Image