فهرستگان نسخه های خطی ایران

نویسنده

چکیده

در میان انواع دسته بندی های منابع مرجع فهرستها و فهرستگانها به دلیل مشخص نمودن محل و مکان مدرک از اهمیت
خاصی برخوردارند . تفاوت فهرست با فهرستگان این است که فهرست موجودی یک یا قسمتی از یک مجموعه را در یک نظم
معین نشان می دهد؛ ولی فهرستگان منابع چند کتابخانه را دربرمی گیرد. به عبارتی مجموعه چند فهرست کتابخانه رادر یک نظم
خاص فهرستگان می نامند. در حال حاضر فهرست یا فهرستگان منابع چاپی مراکز و کتابخانه ها عموماً به صورت برخط و پیوسته
در دسترس قرار دارند که انواع نرم افزارهای حاوی اطلاعات کتابشناختی تحت وب کتابخانه ها ازآن جمله اند.

موضوعات


CAPTCHA Image