ساخت سرویس آرشیو دیجیتال بر اساس فناوری وب2

نویسنده

چکیده

فناوری وب 2 در بایگانی دیجیتال خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.  اگر چه در حال حاضر این فناوری کاربران کمی دارد و آنها آگاهی چندانی نسبت به آن ندارند، ولی با تکیه بر مزیتهایی همچون سرعت، راحتی و هزینه پایین در آینده مورد استفاده کاربران بیشتری قرار خواهد گرفت.

موضوعات


CAPTCHA Image