مروری بر مفاهیم کتاب سنجی و علم سنجی

نویسنده

چکیده

علم سنجی با کتاب سنجی و اطلاع سنجی تا اندازه ای همسان و هم معنا هستند و هرسه به دانش و روش اندازه گیری آن وابسته می باشند. ازاین رو، علی رغم دامنه و کاربرد آنها در علوم مختلف به شکل های متفاوت نمایان می گردد. در بسیاری از موارد میان این واژه ها  تداخل معنایی و مفهومی وجود دارد.

موضوعات


CAPTCHA Image