گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات

نویسندگان

چکیده

یکی از اصلی ترین خدمات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، آموزش با هدف توسعه، ارتقا و اشاعه دانش، توانمندسازی و بهبود مهارت های عمومی، تخصصی و حرفه ای مخاطبان و همچنین گسترش ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی کتابخانه است.

موضوعات


CAPTCHA Image