بازآموزی کتابداران: راهی برای تحقق برنامه های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

نویسنده

چکیده

سرعت تغییر در ماهیت و بسترهای اطلاعاتی باعث شده است که کتابداران برای ارائه بهینه خدمات، دانش افزائی و آموزش مداوم را سرلوحه کار قرار دهند. به علت تنوع و تغییرات سریع محمل های اطلاعاتی اغلب خودآموزی و پویایی کتابدارکافی نیست و لازم است طی آموزش های کوتاه مدت از تجربیات یکدیگر و اساتید فن بهره ببرند.

موضوعات


CAPTCHA Image