ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات (قسمت اول)

نویسنده

چکیده

ابرداده یکی از روش های علمی است که دست اندرکاران امر با ابداع آن توانستند تا حدودی بر اداره و سازماندهی منابع اینترنتی تسلط یابند. ابرداده به عنوان روشی موثر برای ردیابی منابع گسترده اینترنتی شناخته شد.

موضوعات


CAPTCHA Image