گزارش شلف خوانی بخش نشریات کتابخانه

نویسنده

چکیده

شلف خوانی به منظور کنترل مجموعه کتابها و نشریات در کتابخانه های دانشگاهی انجام م یگیرد. با توجه به انجام تجمیع کتابخانه ها و انتقال مجموعه نشریات 14 کتابخانه دانشکده ای و پژوهشکده به کتابخانه مرکزی انجام این امر بسیار مهم و ضروری بود. با توجه به حجم زیاد مجلات و گستردگی کار، در دو مرحله ابتدا نشریات فارسی کنترل و شلف خوانی شدند، سپس مجلات لاتین کنترل شدند.

موضوعات


CAPTCHA Image