برای مهربانوی کتابداری ایران

نویسنده

چکیده

رسم است بعد از وفات عزیزی از یک خانواده به بستگان درجه یک او تسلیت بگویند. به همسر به فرزندان، به خانواده و بستگان، دلم می خواست می توانستم در مراسم مهربانوی بزرگ کتابداری ایران شرکت داشته باشم که نتوانستم که برایم میسر نبود.

موضوعات


CAPTCHA Image