انوع ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات

نویسنده

چکیده

ابرداده ها با اهداف متفاوتی ایجاد می شوند و می توان ابرداده ها را با تقسیم بندی زیر مورد بحث قرار داد: ابرداده توصیفی، ابرداده ساختاری، ابرداده اجرایی.

موضوعات


CAPTCHA Image