بنیاد دانشنامه نگاری ایران

نویسنده

چکیده

بنیاد دانشنامه نگاری ایران در سال1371به همت استاد احمد بیرشک پایه گذاری و تأسیس شد.این بنیاد یک مؤسسه ی پژوهشی
وتحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که تلاش می کند با انتشارآثار مرجع تمامی مخاطبان و پژوهشگران را
از جنبه های علمی مختلف بهره مند سازد. از این رو، باهمکاری و کوشش متخصصان موضوعی منابع مرجع و پایه آن رشته را در
اختیار دانش پژوهان قرار می دهد.

CAPTCHA Image