سیر تحول نرم افزار کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد

نویسنده

چکیده

امروزه کاربرد رایانه و فناوری اطلاعات در تمام علوم و دانش بشری به امری طبیعی و انکارناپذیر تبدیل شده است. مهمترین تأثیر
فناوری، آسان شدن و سرعت انجام فعالیت های مختلف مرتبط با علوم و دانش است. علم اطلاعات و دانش شناسی نیز از این قاعده
مستثنی نیست و به علت اینکه با ذخیره، بازیابی، و اشاعه اطلاعات سروکار دارد، فناوری تأثیر گسترده ای بر آن داشته است.

موضوعات


CAPTCHA Image