مجموعه شش جلدی دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان

نویسنده

چکیده

اولین جلد این دانشنامه توسط فرهنگستان زبان وادب فارسی در سال1381 منتشر گردید و طی شش سال با چاپ جلد ششم،
در 1381 به پایان رسید. این منبع مرجع در قطع رحلی است و هر جلد تقریباً دارای هفتصد و پنجاه صفحه می باشد که در
کل4830 صفحه و 2244 مدخل را در بردارد. 

CAPTCHA Image