خارق العاده باشیم: ویژگی که تنها مختص بهترین کارکنان است

نویسنده

کارشناس سفارشات

چکیده

یک رییس از کارمندان خود انتظاراتی دارد که معمولترین آنها شامل موارد زیر است: مسئول و مورد اعتماد باشند،
موثر و خلاق باشند، پشتکار و ابتکار عمل داشته باشند، هم هدایتگر و هم پیرو خوبی در گروه کاری خود باشند.
البته اینها ویژگیهایی مورد انتظار یک رییس از کارکنان خود است، اما در واقع سطح انتظارات چیزی بیشتراز این
ویژگی ها و صفات است که به هیچ وجه در ارزیابی عملکرد مشخص نمی شود اما تاثیر قابل توجهی روی گروههای
کاری در سازمان دارد. کارمندان خارقالعاده و موثر نکاتی را می دانند و رعایت می کنند که شاید اکثریت کارمندان
دیگر هرگز به این نکات توجه نمیکنند.

موضوعات


CAPTCHA Image