مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و انتشارات آن در بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نویسنده

بخش مرجع

چکیده

مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی ) مرکز پژوهشهای
ایرانی و اسلامی (مؤسسه ای علمی ـ پژوهشی است که
در سال 1362توسط سید کاظم موسوی بجنوردی در
تهران بنیاد نهاده شد. هدف این مرکز تدوین و انتشار
دانشنامه های عمومی و تخصصی و کتب مرجع در ابعاد
مختلف معارف بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسلامی
و ایرانی است. کتابخانه تخصصی آن دارای پانصد هزار
جلد کتاب درباره ایرانشناسی و اسلام شناسی است و
فعالیتهای این بنیاد مستقل از بنیاد دائرةالمعارف
اسلامی می باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image