گزارش تحلیلی بخش آموزش مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1396)

همکاران

نویسنده

کارشناس

چکیده

آموزش و پژوهش دو رسالت اصلی کتابخانه ها بویژه کتابخانه های دانشگاهی است. با توجه به نظام آموزشی
ما در آموزش و پرورش تقریبا" 80 درصد از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه با ساختار کتابخانه های
دانشگاهی و نحوه استفاده از آن بیگانه هستند که این خود وظیفه کتابخانه ها و کتابداران را مضاعف می کند.
کتابخانه های دانشگاهی به منظور ایجاد فضا و منابع و امکاناتی که بتواند از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
دانشگاهی پشتیبانی کند، آموزش و دانش افزایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد، تغییراتی که امروزه
در محملهای اطلاعتی و چگونگی اطلاع رسانی و خدمات کتابخانه ای اتفاق افتاده، ضرورت به روز بودن و
دانش افزایی را برای کتابداران کتابخانه ها چندین برابر نموده است.

موضوعات


CAPTCHA Image