مروری بر مهارت های سواد اطلاعاتی: نوآوری و آموزش با موبایل

همکاران

نویسنده

طرح امین

چکیده

بسیاری از دانشجویان دانشگاه درهنگام انجام تکالیف و جستجوی اطالعات مناسب و ارزیابی اعتبار
منابع با مهارتهای سواد اطالعاتی آشنا میشوند. ادبیات دانشگاهی ارزش آموزش مهارتهای سواد
آموزی را، به عنوان بخشی از آموزش جامع دانشگاه، با مهارتهای تفکر انتقادی و علمی، مرتبط کرده است. این نکته که دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه یک تحقیق را به تنهایی
در محیط اطلاعات الکترونیکی در حالی که نیاز به مشاوره مستقیم با کتابدار یا رفتن به کتابخانه وجود
ندارد انجام دهند مهم است. ظهور تکنولوژی جدید، راه هایی برای توسعه اطلاعات و مهارتهای سواد
دیجیتالی در برنامه های درسی، ایجاد کرده که استفاده از تلفن همراه، با کمک ابزارهای هیجان انگیزش،
دسترسی به این اطلاعات را فراهم ساخته است

موضوعات


CAPTCHA Image