سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه

همکاران

نویسنده

طرح امین

چکیده

استفاده از دستگاههای تلفن همراه و تبلتها یا آموزشهای موبایلی و آموزش آنالین، مرزهای زمان و
مکان یادگیری را گسترش داده و در آینده ای نزدیک استفاده از محتواهای تعاملی و چندرسانه ای به برآوردن
نیازهای یادگیری دانش جویان خواهد پرداخت. پتانسیل یادگیریهای موبایلی هنوز به طورکامل مورد استفاده
قرار نگرفته و دستورالعمل خوبی هم هنوز برای این شیوه ارائه نشده است.

موضوعات


CAPTCHA Image