اهمیت توجه به رفتارهای برنامه ریزی نشده مراجعه کنندگان در محیطهای کتابخانه ای

همکاران

نویسنده

روابط عمومی

چکیده

مهمترین هدف از مجموعه سازی و سازماندهی منابع و برنامه ریزی خدمات در کتابخانه ها و مراکز
اطلاع رسانی، اشاعه آن منابع و خدمات است. لذا تنها توجه به گردآوری و سازماندهی منابع و خدمات حتی
بر اساس نیاز مراجعه کنندگان کافی نیست، بلکه کتابخانه ها نیازمند کسب اطلاعات دقیقتری در خصوص
رفتار مراجعین هستند تا با درک نگرش مراجعین بتوانند زمینه مطلوبتری برای ارائه خدمات و استفاده بهتر
از منابع خود فراهم سازند و به هدف نهایی خود یعنی اشاعه اطلاعات دست یابند. توجه به عوامل مؤثر بر
استفاده از منابع و خدمات و نوع برخورد و نگرش مراجعین نسبت به منابع و خدمات از اهمیت بسزایی
برخوردار است و کتابخانه هایی در رسیدن به هدف نهایی خود موفق خواهند بود که این عوامل را در نظر
داشته باشند.

موضوعات


CAPTCHA Image