سکوت سازمانی و کتابخانه های دانشگاهی

همکاران

نویسندگان

کارشناس

چکیده

سکوت سازمانی پدیده جدیدی است که در آن کارکنان سازمان به دالیل متفاوت از اظهار نظر در
رابطه با مشکلات سازمان خودداری و امتناع ورزیده و سکوت می کنند. سکوت علامتی برای بیماری
سازمانی محسوب می شود و مدیران باید عامل اصلی آن را ردیابی و برطرف نمایند. بی توجهی به
این موضوع می تواند سبب سکون و حتی مرگ سازمان شود. با توجه به نوع انگیزه کارکنان سکون
در سازمانها به 3 دسته زیر قابل تقسیم بندی است:
1 -سکوت مطیع: انگیزه این نوع سکوت کناره گیری، تسلیم بودن و رضایت دادن به هر چیزی است.
2 -سکوت تدافعی: انگیزه این نوع سکوت خودحفاظتی است یعنی علت سکوت کارمند در سازمان
ترس است.
3 -سکوت دوستانه: انگیزه این نوع سکوت عالقه به دیگران و ایجاد فرصت برای تشریک مساعی
می باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image