بررسی میزان هماهنگی مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر تعداد و موضوعات با نیازهای آموزشی دانشجویان در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی

همکاران

نویسنده

کارشناسی دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی است و با هدف بررسی میزان هماهنگی مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی از نظر تعداد و موضوعات با نیازهای آموزشی دانشجویان در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی انجام گرفته است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1394 می‌باشد.جمع آوری داده‌ها از طریق مشاهده میدانی و پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. در مجموع از 400 پرسشنامه توزیع شده 378 پرسشنامه به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که دانشجویان در تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی ازوضعیت موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی از نظر تعداد وموضوعات با نیازهای آموزشی خود رضایت دارند. فقط بین توزیع فراوانی منابع موجود با تعداد دانشجویان رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image