میزان استفاده از کتاب‌های لاتین خریداری‌شده در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد

همکاران

نویسنده

امور عمومی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استفاده از کتاب‌های لاتین بخش امانت کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد که در فاصله سال‌های 1382 تا 1387 خریداری‌شده‌اند، است. این پژوهش، کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. تعداد 3558 جلد کتاب که معادل 5/27 درصد از کل کتاب‌های خریداری‌شده بود، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین میزان استفاده از کتاب‌های لاتین خریداری‌شده در طی سال‌های موردبررسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و بیشترین میزان استفاده از کتاب‌های لاتین به سال ۱۳۸۵ با 2/62 درصد و کمترین میزان استفاده از این اسناد به سال ۱۳۸۷ با ۴۰ درصد استفاده مربوط می‌شود. به‌طور‌کلی، 5/47 درصد از کتاب‌های لاتین اصلاً استفاده‌نشده و 23 درصد فقط یک‌بار استفاده‌شده بودند. همچنین، بین میزان استفاده از کتاب‌های لاتین در کتابخانه‌های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد و بیشترین میزان استفاده از کتاب‌های لاتین با 3/73 درصد استفاده به دانشکده علوم پایه و کمترین میزان استفاده با 12 درصد استفاده به پژوهشکده علوم گیاهی مربوط می‌شود. در خصوص نسبت امانت هر کتاب، کتابخانه دانشکده معماری با 52/4 بار امانت برای هر کتاب در بهترین وضعیت بوده است. علاوه‌ بر ‌این، بین میزان استفاده مراجعه‌کنندگان با سطوح مختلف تحصیلی (دانشجویان کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری) و پرسنل دانشگاه فردوسی از کتاب‌های لاتین تفاوت معنی‌داری وجود دارد و دانشجویان کارشناسی با 37 درصد، بیشترین و کارمندان با 4 درصد، کمترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده بودند. همچنین مشخص گردید که کتاب‌های لاتین رده موضوعی QA (ریاضیات و علوم رایانه) با 5/13 درصد و انتشارات وایلی[1] با 7/14 درصد بیشترین استفاده را داشته­اند و بیشترین کتاب‌های لاتین استفاده‌شده مربوط به ناشران آمریکای شمالی با 50 درصد و سپس اروپا با 36 درصد بوده است.

موضوعات


CAPTCHA Image