سنجش ویژگی‌های فردی- حرفه‌ای کارکنان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه یکدیگر

همکاران

نویسنده

امور عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های فردی-حرفه‌ای و شغلی کارکنان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظرسنجی از کارکنان این مرکز انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی بود که به روش سرشماری و با ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 42 نفر از کارکنان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و حجم نمونه نیز برابر با جامعه پژوهش بود. از تعداد 42 نفر، 37 نفر شامل 10 نفر مرد و 27 نفر زن پرسشنامه را تکمیل و ارسال نمودند. یافته نشان داد، در همه معیارهای موردبررسی کارکنان مرکز موردمطالعه، دارای وضعیت متوسط به بالایی بودند ولی بااین‌وجود، از بین هشت معیار موردبررسی، معیار میزان انعطاف‌پذیری در همکاری‌های بین بخشی و همچنین معیار میزان تجربه یا توانایی لازم برای انجام امور محوله، بهترین وضعیت را در بین کارکنان این مرکز داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image