دوره و شماره: دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381، صفحه 1-15