پریوش ایمان طلب    

مسئول بخش سفارشات       کارشناسی کتابداری پزشکی تلفن تماس:  38806510   ایمیل: cent-acquisition@um.ac.ir           imantalab@um.ac.ir

فاطمه ذاکری فرد   

کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها - تسویه حساب پایان نامه ها       کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806547 ایمیل: thesis@um.ac.ir

محمد جعفر طلایی    

مسئول بخش امانت          كارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806541  ایمیل:talaee@ferdowsi.um.ac.ir

محمود صدیقی    

مسئول بخش مرجع       کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806540  ایمیل:  marjacl@um.ac.ir

زهره عباسی   

 رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی    دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806504 ایمیل:abassi@um.ac.ir   

محبوبه فراشباشی آستانه     کارشناس ارشد بخش مرجع

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی تلفن تماس: 38806553 ایمیل: astaneh@um.ac.ir    

فرزانه فرجامی   

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی      مسئول بخش نشریات تلفن:    38806525  ایمیل:

farjami@um.ac.ir

 فاطمه هراتیان    

کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی    مسئول بخش آموزش و ارتباطات -تلفن تماس: 38806531 -ایمیل:cent-education@um.ac.ir